นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.stjamesandtrend.com นั้นเป็นพอร์ทอลขายสินค้าทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต
(ต่อไปในนโยบายฉบับนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการออกแบบและบริการจัดการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการบริการและบริหารเว็บไซต์จากบริษัทผู้ขายสินค้า (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “แอดมิน” และ/หรือ “ตัวแทนขายออนไลน์”) ซึ่งการใช้เว็บไซต์ข้างต้นดังกล่าวเป็นช่องทางการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ของสินค้ายี่ห้อ “St. James and Trend” ภายในประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ระบุหลักเกณฑ์ขั้นเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลขั้นต้นผ่านเว็บไซต์นี้ โดยตัวแทนขายออนไลน์เท่านั้น และการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมให้แก่บริษัทผู้ขายหรือแอดมิน ในการนำข้อมูลของคุณไปใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และยอมผูกพันตนเองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และฉบับอื่นที่อาจมีขึ้นใหม่ในอนาคตโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ฉะนั้นผู้ใช้ควรอ่านข้อความตามนโยบายนี้ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้คุณผู้ใช้มั่นใจได้ว่าคุณได้เห็นพ้องด้วยกับข้อความดังกล่าวแล้ว

ข้อ 1. การรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์หลักในการประมวลผลข้อมูล

เมื่อคุณได้ใช้เว็บไซต์นี้แล้ว บริษัทผู้ขายและ/หรือแอดมิน จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้รวมถึงข้อมูลที่คุณไม่ได้ระบุในการสมัครเข้าใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือ ทำการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวให้หมายรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่สำหรับการสำหรับการส่งมอบสินค้าที่เสนอซื้อและการจัดส่งเอกสารเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จและใบกำกับภาษีค่าสินค้า ส่วนสำหรับการวิธีการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์นั้น บริษัทผู้ขาย/แอดมิน ได้มอบหมายให้นิติบุคคลภายนอกเป็นผู้รับบริหารจัดการเป็นส่วนแยกต่างหากออกไป ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือรหัสผ่านใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินค้าผ่านนิติบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น บริษัทผู้ขาย/แอดมิน จะไม่ทราบข้อมูลและไม่มีส่วนรับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลนั้น และให้ถือเป็นความลับระหว่างนิติบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นกับผู้ใช้บริการซื้อสินค้าเอง เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อซื้อขายสินค้าทางเว็บไซต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือข้อมูลเสียงเมื่อมีการสนทนากับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์กันทางโทรศัพท์หรือข้อมูลข้อความเมื่อมีการสนทนาทางอีเมลหรือทางโปรแกรมแชท รวมถึงวันเดือนปีเกิดของคุณ อายุ เพศ วิธีการชำระเงินขั้นเบื้องต้น ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าขั้นเบื้องต้น รหัสผ่านเข้าระบบออนไลน์และข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้าขั้นเบื้องต้น (ที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือข้อมูลทำนองนั้น) หากคุณไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท/แอดมิน ตามคำขอดังกล่าว ทำให้บริษัทผู้ขาย/แอดมิน อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์และของบริษัทผู้ขายในการรวบรวมข้อมูลเพื่ออนุมัติการจัดส่งมอบสินค้าให้แก่คุณตามที่คุณขอเสนอซื้อสินค้ามาผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ 1.1 การลงทะเบียนผู้ใช้เว็บไซต์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทผู้ขายเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นั้นจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณว่าเป็นเข้ามาใช้เว็บไซต์จริงและเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านอย่างปลอดภัยสูงสุด

ข้อ 1.2 การตกลงเสนอซื้อสินค้าจะถูกนำไปใช้การจัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่คุณเสนอขอซื้อให้แก่บริษัทผู้ขายหรือจะเป็นสัญญาอื่นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจะถูกนำมาใช้ด้านบริหารจัดการและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแบบของสัญญาประเภทนั้น นอกจากนี้แล้ว บริษัทผู้ขายอาจใช้ข้อมูลของคุณผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบฟอร์มอีเล็กทรอนิคมาแล้วนั้นเพื่อติดต่อคุณผู้ใช้บริการในฐานะเป็นคู่สัญญาซื้อขายสินค้า กลับไปทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความทางโทรศัพท์ หรือ เอสเอ็มเอส ของคุณผู้เสนอซื้อ เพื่อแจ้งถึงสถานะสินค้าที่กำลังถูกขนส่งไปให้คุณผู้เสนอซื้อสินค้าหรือเพื่อแจ้งเหตุใดหรือเพื่อติดต่อประสานในเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสัญญาซื้อขายและ/หรือสัญญาอื่นที่ไม่มีรูปแบบตามกฎหมายกำหนดที่ได้เกิดขึ้นระหว่างกันด้วย ในกรณีที่คุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแก่บริษัทผู้ขาย/แอดมิน และบริษัทผู้ขาย/แอดมินได้ติดต่อหรือประสานงานไปแล้วทำให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างกันขึ้น บริษัทผู้ขาย/แอดมิน ถือว่าคุณผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ให้สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดไปอย่างถูกต้อง ในกรณีการซื้อสินค้าหรือซื้อบัตรกำนัลนั้น ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ให้ไว้จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ก.) จัดการส่งมอบให้ถูกต้องหรือยืนยันการได้รับสินค้า และ ข.) ดำเนินการตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำขอใดของคุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือของบุคคลภายนอกที่ถูกคุณอ้างอิงนั้น

ข้อ 1.3 การรับของแถมหรือโปรโมชั่น ในกรณีที่คุณมีบัตรกำนัล หรือสิทธิโปรโมชัน หรือสิทธิในการรับของแถมนั้น บริษัทผู้ขายจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ใช้บริการจากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นั้นมาใช้เพื่อ
ก.) ดำเนินการตามคำขอใดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชัน และ/หรือ ข.) ดำเนินการส่งของแถมหรือแจกจ่ายของแถมหรืออนุมัติสิทธิตามโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องนั้น

ข้อ 1.4 คำถามหรือคำขอ

หากคุณผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใด ให้ทำได้โดยการกรอกข้อมูลคำถามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้นั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่คุณผู้ใช้บริการได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ติดต่อกลับไปหาคุณผู้ใช้ หรือเพื่อตอบคำถามของคุณผู้ใช้ รวมถึงการให้บริการด้านเทคนิคของพอร์ทอล การปฏิบัติการของพอร์ทอล และ/หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ เป็นต้น บริษัทอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณผู้ใช้บริการทางอีเมล โทรศัพท์ หรือทางข้อความเอสเอ็มเอส เพื่อดำเนินการสนองความต้องการซื้อสินค้าของคุณผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด

ข้อ 2. คำรับรองของผู้ใช้พอร์ทอล/เว็บไซต์

ท่านในฐานะเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้นั้น ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทั้งสิ้น และขอรับรองว่าจะแจ้งให้บริษัทผู้ขายทราบถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดลดทอน อันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดแก่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายหรือทำให้บุคคลอื่นใดก็ตามเสียหายจากเจตนาเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของแอดมินหรือทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเจตนาให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือเจตนาให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ใช้เว็บไซต์ขอรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำโดยเจตนานั้นแต่เพียงผู้เดียว อันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริษัทผู้ขายหรือแอดมินแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 3. การรับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้ขาย/แอดมิน

ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้สิทธิสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูล โปรโมชัน การประชาสัมพันธ์ใดของบริษัทผู้ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์โดยยินยอมสมัครใจ และหากผู้ใช้ยินยอมสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว คุณจะได้รับข้อมูลใดเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทผู้ขายรวมถึงโปรโมชัน สินค้าออกใหม่ หรือข้อมูลด้านอื่นที่อาจเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณผู้ใช้บริการ รวมทั้งการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น การส่งข้อความทางโปรแกรมแชทหรือการส่งข้อความทางโทรศัพท์(เอสเอ็มเอส) และยิ่งไปกว่านั้นหากคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการรับข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการได้รับทราบได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกระทำได้ด้วยตัวคุณเองโดยเข้าไปปรับแก้ไขในช่องทาง”ข้อมูลของฉัน” ตามที่คุณผู้ใช้ต้องการได้ และหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ใช้งานก็จะได้รับข้อความเฉพาะเรื่องที่คุณผู้ใช้บริการต้องการเท่านั้น หรือจะยกเลิกการรับข้อมูลทั้งหมดเลยก็สามารถทำได้ เท่าที่คุณยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้โดยประการอื่นใด และคุณผู้ใช้ยังสามารถทำการยกเลิกการรับจดหมายข่าวโดยเข้าไปในหัวข้อ “จดหมายข่าว” แล้วทำตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้นั้นได้อีกด้วย

ข้อ 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการโอนข้อมูลระหว่างกัน

เพื่อให้การบริการขายสินค้าสำเร็จเรียบร้อยและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ ทำให้อาจมีบางกรณีซึ่งแอดมินอาจต้องนำข้อมูลไปส่งต่อให้บริษัทผู้ขายสินค้า คุณในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้นั้นได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วว่า การที่คุณลงทะเบียนและให้ข้อมูลใดผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้อนุมัติโดยชัดแจ้งให้มีการโอนข้อมูลของคุณผู้ใช้ระหว่างแอดมินและบริษัทผู้ขายรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทผู้ขายสินค้าไปมาได้โดยได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากคุณผู้ใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจก้าวล่วงได้หรือหลีกเลี่ยงได้นั้น บริษัท/แอดมิน อาจจำต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก เช่น สถาบันการเงิน สำนักงานกฎหมายหรือทนายความ หรือสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า หรือผู้ใดก็ตามที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกิจการของบริษัทผู้ขายหรือของแอดมินนั้น เช่น การตรวจสอบภายใน การตรวจการทุจริต การฉ้อโกง การเรียกให้ชำระเงินค่าสินค้า การจัดการธุรกรรมการการเงินและการขนส่งสินค้า และบริการหลังการขายรวมถึงการวิเคราะห์ธุรกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งได้กระทำผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการบริการและการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์นี้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและสำหรับบริษัทผู้ขาย/แอดมินด้วย และการที่คุณให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือให้แก่บริษัทผู้ขาย/แอดมินโดยประการอื่นใดก็ตามนั้น ให้ถือว่าคุณผู้ใช้ในฐานะเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ในระบบออนไลน์นั้นได้ทำการอนุมัติและยินยอมโดยชัดแจ้งให้ บริษัทผู้ขาย/แอดมิน สามารถนำข้อมูลของคุณเข้าประมวลผลเพื่อสร้างการบริการและการขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

ข้อ 5. สิทธิของผู้ใช้ระบบออนไลน์

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือโต้แย้งข้อมูลใด ในกรณีที่จำเป็นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางปกติ ให้ผู้ใช้บริการส่งอีเมลไปยัง support@stjamesandtrend.com ซึ่งเป็นอีเมลของบริษัทผู้ขายโดยตรง โดยผู้ใช้บริการนั้นต้องยืนยันแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่า คุณผู้ใช้งานระบบออนไลน์นั้นมีเหตุขัดข้องที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของตนในระบบจริง เพราะบริษัทผู้ขายมีความตั้งใจจะทำให้การรักษาความปลอกภัยของข้อมมูลและเก็บข้อมูลเป็นความลับชั้นสูงสุดเท่าที่จะทำได้ หรือข้อมูลติดต่อสำรองคือ เลขที่ 906, 908 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250. Tel. 02-362-5055 (-62)

ข้อ 6. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

บริษัทได้ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจในการใช้บริการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการและผู้ใช้งานระบบโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่บริษัทผู้ขายใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของคุกกี้และข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้

ถาม– คุกกี้ คืออะไร

ตอบ– ข้อมูลทั่วไปของคุกกี้ คือ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณผู้เข้าใช้ระบบ โดยมีข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในเว็บไซต์นั้นของคุณผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ คุกกี้มีความจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่อย่างใด และแม้ว่านโยบายฉบับนี้จะใช้คำสามัญว่า “คุกกี้” เนื่องจากว่าคุกกี้เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลที่ใชโดยเว็บไซต์นี้ก็ตาม อย่างไรก็ดียังมีการใช้พื้นที่การเก็บข้อมูลระยะยาวหรือเรียกว่า Local  Storage ของระบบ Browser เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของคุกกี้อีกด้วย ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้มีผลบังคับต่อการเก็บข้อมูลระยะยาวดังกล่าวด้วย

ถาม– วัตถุประสงค์หลักในการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้คืออะไร

ตอบ– คุกกี้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายที่ดูแลบริการจัดการโดยแอดมิน และวัตถุประสงค์หลักของคุกกี้ของบริษัทผู้ขาย คือ เพื่อทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าภาษาที่ใช้ของคุณในระหว่างที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ในปัจจุบันและเมื่อคุณเข้าใช้บริการท่องเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายสินค้าต่อไปในอนาคตด้วย ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้จะช่วยให้บริษัทผู้ขายสินค้าสามารถพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การประเมินจำนวนปริมาณและรูปแบบการใช้ของคุณผู้ใช้บริการ เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้ความเหมาะสมต่อความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้นและยังทำให้การสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย และในบางกรณีหากบริษัทผู้ขายสินค้าหรือแอดมินได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทอาจใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งจะช่วยให้บริษัท/แอดมิน สามารถแสดงโฆษณาไม่ว่าจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายเองหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือโดยวิธีการอันใดให้กับคุณผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงตามความต้องการที่จะทราบของคุณผู้ใช้บริการและไม่เป็นการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของการใช้บริการท่องเว็บไซต์ของคุณผู้ใช้นั้นเอง

ถาม- จะไม่มีการนำคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายไปใช้ในเรื่องใดบ้าง

ตอบ- คุกกี้ที่บริษัทผู้ขาย/แอดมิน นำมาใช้ประมวลผลนั้น บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล รหัสผ่านหรือพาสเวิด (Password) หรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณผู้เข้าใช้บริการแต่อย่างใด

ถาม- ใครบางที่สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคุกกี้ได้บ้าง

ตอบ- บริษัทผู้ขาย/แอดมินจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ยกเว้นในกรณีของคุกกี้ของบุคคลภายนอก (third-party cookies) ซึ่งจะมีการใช้และถูกจัดการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อให้การบริการบางอย่างตามคำขอของฝ่ายบริษัทผู้ขาย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทผู้ขายและทำให้การใช้บริการท่องเว็บไซต์ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ส่วนบริการหลักที่มีการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติ การเข้าถึงเว็บไซต์ ระยะเวลาการใช้เว็บไซต์ และเพื่อรับประกันธุรกรรมการชำระเงินที่มีการดำเนินการโดยสถาบันการเงินชั้นนำหรือบริษัทรับจัดการชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อถือได้

ถาม- ผู้ใช้บริการสามารถเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ได้หรือไม่

ตอบ- หากคุณผู้ใช้ประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนหน้าเว็บไซต์นี้ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยได้มีการพิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ ของคุกกี้ที่ระบุไว้แล้ว และหากคุณผู้ใช้ต้องปิดการใช้คุกกี้ใน Browser ของคุณเองและลบคุกกี้เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Browser ของคุณนั้น คุณก็สามารถใช้วิธีการนี้เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ด้วยตนเองได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตามที่คุณเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์นี้ได้

ถาม- ผู้ใช้บริการสามารถปิดและป้องกันการใช้คุกกี้ได้หรือไม่

ตอบ- ผู้ใช้บริการสามารถจำกัด ปฏิเสธ กีดกัน หรือ ลบคุกกี้ออกจากเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยใช้การเปลี่ยนการตั้งค่าของ Browser ของคุณผู้ใช้บริการเอง โดยจะมีขั้นตอนที่คล้ายกัน แม้ว่าการตั้งค่าในแต่ละ Browser จะแตกต่างกันก็ตาม แต่คุกกี้มักจะมีการตั้งค่าในเมนู “ตัวเลือก” หรือ “Preferences” หรือ “เครื่องมือ” หรือ “Tools” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ใน Browser ของคุณผู้ใช้นั้น ซึ่งโปรดดูที่เมนู “ความช่วยเหลือ” หรือ “Help” ใน Browser ของคุณ

การเปลี่ยนและการส่งคืน

 • ระยะเวลาในการเปลี่ยนและคืนสินค้า
  ทางร้านกำหนดให้สามารถเปลี่ยนและส่งคืนสินค้าได้ระยะเวลา 7 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน และยังมีป้ายราคาติดอยู่
 • จะสามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้อย่างไร
  – ไปที่ร้าน St. James & TREND สาขาในประเทศ
  – ที่บ้าน
 • คุณจะสามารถ เปลี่ยน/คืน สินค้าได้ทั้งหมดหรือไม่?
  ได้ทุกชิ้น ตราบใดที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน และยังมีป้ายราคาติดอยู่ สินค้าทุกประเภทสามารถเปลี่ยนได้ฟรี 1 ครั้ง โดยทางร้านจะบริการให้ฟรี ในเรื่องการจัดส่งของสินค้าที่เปลี่ยน หากมีครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งเอง ครั้งละ 90 THB/ต่อชิ้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหากเลยกำหนดให้เปลี่ยนสินค้า
 • กรณีเลือก การชำระเงิน รูปแบบเก็บเงินปลายทาง
  ทางร้านไม่มีนโยบายคืนเงินค่าสินค้าทั้งหมด / เปลี่ยนคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าราคาต่ำกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งมา ทางร้านไม่มีการคืนเงินค่าส่วนต่างของราคาสินค้าชิ้นนั้น
 • ถ้าคุณ เปลี่ยน/คืน สินค้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์?
  St. James & Trend ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนและไม่ส่งสินค้ากลับ โดยคุณจะต้องมารับสินค้าคืนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

*เงื่อนไขทั้งหมดในการเปลี่ยนสินค้า เป็นไปตามดุลพินิจของทาง St. James & TREND ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
**St. James & TREND จะดำเนินการคืนเงินต่อเมื่อการส่งคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น

ระบุสิทธิในการคืนสินค้า

 • ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน (ทำการ) นับแต่วันที่ได้รับสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ จะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น โดยไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า
 • กรณีชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไป ภายใน 15 วัน (ทำการ) นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า
 • กรณีลูกค้าชำระเงินแบบจัดเก็บปลายทาง และชำระเงินเต็มจำนวนผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน (ทำการ) ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต

วัสดุและการเก็บรักษา

ประเภท “กระเป๋า และ อะไหล่กระเป๋า”

 1. หนังวัวแท้ 100% / ห้ามซัก ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว ห้ามรีด ห้ามซักแห้ง ห้ามปั่นแห้ง
 2. หนัง PU หรือ โพลียูรีเทน / ห้ามซัก ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว ห้ามรีด ห้ามซักแห้ง ห้ามปั่นแห้ง
 3. ผ้าซาติน / ห้ามซัก ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว ห้ามรีด ห้ามซักแห้ง ห้ามปั่นแห้ง
 4. ผ้านาโน / ห้ามซัก ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว ห้ามรีด ห้ามซักแห้ง ห้ามปั่นแห้ง
 5. ผ้าแคนวาส / ห้ามซัก ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว ห้ามรีด ห้ามซักแห้ง ห้ามปั่นแห้ง
 6. ผ้าไนลอน / ห้ามซัก ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว ห้ามรีด ห้ามซักแห้ง ห้ามปั่นแห้ง

ประเภท “รองเท้า” (หนังวัวแท้ 100%/ หนัง PU หรือ โพลียูรีเทน)

1. ห้ามซัก
2. ห้ามจุ่มลงในน้ำ
3. ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้าขาว
4. หนังซูเอ็ด/หนังนูบัค–ทำความสะอาดด้วยแปรงนุ่มหรือฟองน้ำแข็ง
5. หนังสัตว์/หนังแก้ว/หนังเก่า–เช็ดด้วยผ้าฝ้ายแห้ง
6. หนังสัตว์–สามารถใช้ขี้ผึ้งหรือครีมแบบไม่มีสี
7. ห้ามรีด
8. ห้ามซักแห้ง
9. หนังซูเอ็ด/หนังนูบัค-สามารถป้องกันได้ด้วยสเปรย์ดูแลหนังหรือสเปรย์ป้องกันฝุ่น
10. ห้ามปั่นแห้ง