นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.stjamesandtrend.com นั้นเป็นพอร์ทอลขายสินค้าทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต
(ต่อไปในนโยบายฉบับนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการออกแบบและบริการจัดการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการบริการและบริหารเว็บไซต์จากบริษัทผู้ขายสินค้า (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “แอดมิน” และ/หรือ “ตัวแทนขายออนไลน์”) ซึ่งการใช้เว็บไซต์ข้างต้นดังกล่าวเป็นช่องทางการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ของสินค้ายี่ห้อ “St. James and Trend” ภายในประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ระบุหลักเกณฑ์ขั้นเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลขั้นต้นผ่านเว็บไซต์นี้ โดยตัวแทนขายออนไลน์เท่านั้น และการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมให้แก่บริษัทผู้ขายหรือแอดมิน ในการนำข้อมูลของคุณไปใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และยอมผูกพันตนเองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และฉบับอื่นที่อาจมีขึ้นใหม่ในอนาคตโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ฉะนั้นผู้ใช้ควรอ่านข้อความตามนโยบายนี้ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้คุณผู้ใช้มั่นใจได้ว่าคุณได้เห็นพ้องด้วยกับข้อความดังกล่าวแล้ว

ข้อ 1. การรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์หลักในการประมวลผลข้อมูล

เมื่อคุณได้ใช้เว็บไซต์นี้แล้ว บริษัทผู้ขายและ/หรือแอดมิน จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้รวมถึงข้อมูลที่คุณไม่ได้ระบุในการสมัครเข้าใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือ ทำการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวให้หมายรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่สำหรับการสำหรับการส่งมอบสินค้าที่เสนอซื้อและการจัดส่งเอกสารเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จและใบกำกับภาษีค่าสินค้า ส่วนสำหรับการวิธีการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์นั้น บริษัทผู้ขาย/แอดมิน ได้มอบหมายให้นิติบุคคลภายนอกเป็นผู้รับบริหารจัดการเป็นส่วนแยกต่างหากออกไป ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือรหัสผ่านใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินค้าผ่านนิติบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น บริษัทผู้ขาย/แอดมิน จะไม่ทราบข้อมูลและไม่มีส่วนรับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลนั้น และให้ถือเป็นความลับระหว่างนิติบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นกับผู้ใช้บริการซื้อสินค้าเอง เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อซื้อขายสินค้าทางเว็บไซต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือข้อมูลเสียงเมื่อมีการสนทนากับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์กันทางโทรศัพท์หรือข้อมูลข้อความเมื่อมีการสนทนาทางอีเมลหรือทางโปรแกรมแชท รวมถึงวันเดือนปีเกิดของคุณ อายุ เพศ วิธีการชำระเงินขั้นเบื้องต้น ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าขั้นเบื้องต้น รหัสผ่านเข้าระบบออนไลน์และข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้าขั้นเบื้องต้น (ที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือข้อมูลทำนองนั้น) หากคุณไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท/แอดมิน ตามคำขอดังกล่าว ทำให้บริษัทผู้ขาย/แอดมิน อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์และของบริษัทผู้ขายในการรวบรวมข้อมูลเพื่ออนุมัติการจัดส่งมอบสินค้าให้แก่คุณตามที่คุณขอเสนอซื้อสินค้ามาผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ 1.1 การลงทะเบียนผู้ใช้เว็บไซต์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทผู้ขายเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นั้นจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณว่าเป็นเข้ามาใช้เว็บไซต์จริงและเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านอย่างปลอดภัยสูงสุด

ข้อ 1.2 การตกลงเสนอซื้อสินค้าจะถูกนำไปใช้การจัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่คุณเสนอขอซื้อให้แก่บริษัทผู้ขายหรือจะเป็นสัญญาอื่นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจะถูกนำมาใช้ด้านบริหารจัดการและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแบบของสัญญาประเภทนั้น นอกจากนี้แล้ว บริษัทผู้ขายอาจใช้ข้อมูลของคุณผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบฟอร์มอีเล็กทรอนิคมาแล้วนั้นเพื่อติดต่อคุณผู้ใช้บริการในฐานะเป็นคู่สัญญาซื้อขายสินค้า กลับไปทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความทางโทรศัพท์ หรือ เอสเอ็มเอส ของคุณผู้เสนอซื้อ เพื่อแจ้งถึงสถานะสินค้าที่กำลังถูกขนส่งไปให้คุณผู้เสนอซื้อสินค้าหรือเพื่อแจ้งเหตุใดหรือเพื่อติดต่อประสานในเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสัญญาซื้อขายและ/หรือสัญญาอื่นที่ไม่มีรูปแบบตามกฎหมายกำหนดที่ได้เกิดขึ้นระหว่างกันด้วย ในกรณีที่คุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแก่บริษัทผู้ขาย/แอดมิน และบริษัทผู้ขาย/แอดมินได้ติดต่อหรือประสานงานไปแล้วทำให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างกันขึ้น บริษัทผู้ขาย/แอดมิน ถือว่าคุณผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นรับทราบ และ/หรือให้ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ให้สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดไปอย่างถูกต้อง ในกรณีการซื้อสินค้าหรือซื้อบัตรกำนัลนั้น ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ให้ไว้จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ก.) จัดการส่งมอบให้ถูกต้องหรือยืนยันการได้รับสินค้า และ ข.) ดำเนินการตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำขอใดของคุณผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือของบุคคลภายนอกที่ถูกคุณอ้างอิงนั้น

ข้อ 1.3 การรับของแถมหรือโปรโมชั่น ในกรณีที่คุณมีบัตรกำนัล หรือสิทธิโปรโมชัน หรือสิทธิในการรับของแถมนั้น บริษัทผู้ขายจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ใช้บริการจากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นั้นมาใช้เพื่อ
ก.) ดำเนินการตามคำขอใดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชัน และ/หรือ ข.) ดำเนินการส่งของแถมหรือแจกจ่ายของแถมหรืออนุมัติสิทธิตามโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องนั้น

ข้อ 1.4 คำถามหรือคำขอ

หากคุณผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใด ให้ทำได้โดยการกรอกข้อมูลคำถามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้นั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่คุณผู้ใช้บริการได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ติดต่อกลับไปหาคุณผู้ใช้ หรือเพื่อตอบคำถามของคุณผู้ใช้ รวมถึงการให้บริการด้านเทคนิคของพอร์ทอล การปฏิบัติการของพอร์ทอล และ/หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ เป็นต้น บริษัทอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณผู้ใช้บริการทางอีเมล โทรศัพท์ หรือทางข้อความเอสเอ็มเอส เพื่อดำเนินการสนองความต้องการซื้อสินค้าของคุณผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด

ข้อ 2. คำรับรองของผู้ใช้พอร์ทอล/เว็บไซต์

ท่านในฐานะเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้นั้น ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทั้งสิ้น และขอรับรองว่าจะแจ้งให้บริษัทผู้ขายทราบถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดลดทอน อันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดแก่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายหรือทำให้บุคคลอื่นใดก็ตามเสียหายจากเจตนาเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของแอดมินหรือทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเจตนาให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือเจตนาให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ใช้เว็บไซต์ขอรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำโดยเจตนานั้นแต่เพียงผู้เดียว อันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริษัทผู้ขายหรือแอดมินแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 3. การรับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้ขาย/แอดมิน

ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้สิทธิสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูล โปรโมชัน การประชาสัมพันธ์ใดของบริษัทผู้ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์โดยยินยอมสมัครใจ และหากผู้ใช้ยินยอมสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว คุณจะได้รับข้อมูลใดเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทผู้ขายรวมถึงโปรโมชัน สินค้าออกใหม่ หรือข้อมูลด้านอื่นที่อาจเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณผู้ใช้บริการ รวมทั้งการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น การส่งข้อความทางโปรแกรมแชทหรือการส่งข้อความทางโทรศัพท์(เอสเอ็มเอส) และยิ่งไปกว่านั้นหากคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการรับข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการได้รับทราบได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกระทำได้ด้วยตัวคุณเองโดยเข้าไปปรับแก้ไขในช่องทาง”ข้อมูลของฉัน” ตามที่คุณผู้ใช้ต้องการได้ และหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ใช้งานก็จะได้รับข้อความเฉพาะเรื่องที่คุณผู้ใช้บริการต้องการเท่านั้น หรือจะยกเลิกการรับข้อมูลทั้งหมดเลยก็สามารถทำได้ เท่าที่คุณยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้โดยประการอื่นใด และคุณผู้ใช้ยังสามารถทำการยกเลิกการรับจดหมายข่าวโดยเข้าไปในหัวข้อ “จดหมายข่าว” แล้วทำตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้นั้นได้อีกด้วย

ข้อ 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการโอนข้อมูลระหว่างกัน

เพื่อให้การบริการขายสินค้าสำเร็จเรียบร้อยและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ ทำให้อาจมีบางกรณีซึ่งแอดมินอาจต้องนำข้อมูลไปส่งต่อให้บริษัทผู้ขายสินค้า คุณในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้นั้นได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วว่า การที่คุณลงทะเบียนและให้ข้อมูลใดผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้อนุมัติโดยชัดแจ้งให้มีการโอนข้อมูลของคุณผู้ใช้ระหว่างแอดมินและบริษัทผู้ขายรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทผู้ขายสินค้าไปมาได้โดยได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากคุณผู้ใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจก้าวล่วงได้หรือหลีกเลี่ยงได้นั้น บริษัท/แอดมิน อาจจำต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก เช่น สถาบันการเงิน สำนักงานกฎหมายหรือทนายความ หรือสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า หรือผู้ใดก็ตามที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกิจการของบริษัทผู้ขายหรือของแอดมินนั้น เช่น การตรวจสอบภายใน การตรวจการทุจริต การฉ้อโกง การเรียกให้ชำระเงินค่าสินค้า การจัดการธุรกรรมการการเงินและการขนส่งสินค้า และบริการหลังการขายรวมถึงการวิเคราะห์ธุรกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งได้กระทำผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการบริการและการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์นี้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและสำหรับบริษัทผู้ขาย/แอดมินด้วย และการที่คุณให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือให้แก่บริษัทผู้ขาย/แอดมินโดยประการอื่นใดก็ตามนั้น ให้ถือว่าคุณผู้ใช้ในฐานะเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ในระบบออนไลน์นั้นได้ทำการอนุมัติและยินยอมโดยชัดแจ้งให้ บริษัทผู้ขาย/แอดมิน สามารถนำข้อมูลของคุณเข้าประมวลผลเพื่อสร้างการบริการและการขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

ข้อ 5. สิทธิของผู้ใช้ระบบออนไลน์

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือโต้แย้งข้อมูลใด ในกรณีที่จำเป็นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางปกติ ให้ผู้ใช้บริการส่งอีเมลไปยัง support@stjamesandtrend.com ซึ่งเป็นอีเมลของบริษัทผู้ขายโดยตรง โดยผู้ใช้บริการนั้นต้องยืนยันแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่า คุณผู้ใช้งานระบบออนไลน์นั้นมีเหตุขัดข้องที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของตนในระบบจริง เพราะบริษัทผู้ขายมีความตั้งใจจะทำให้การรักษาความปลอกภัยของข้อมมูลและเก็บข้อมูลเป็นความลับชั้นสูงสุดเท่าที่จะทำได้ หรือข้อมูลติดต่อสำรองคือ เลขที่ 906, 908 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250. Tel. 02-362-5055 (-62)

ข้อ 6. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

บริษัทได้ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจในการใช้บริการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการและผู้ใช้งานระบบโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่บริษัทผู้ขายใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของคุกกี้และข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้

ถาม– คุกกี้ คืออะไร

ตอบ– ข้อมูลทั่วไปของคุกกี้ คือ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณผู้เข้าใช้ระบบ โดยมีข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในเว็บไซต์นั้นของคุณผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ คุกกี้มีความจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่อย่างใด และแม้ว่านโยบายฉบับนี้จะใช้คำสามัญว่า “คุกกี้” เนื่องจากว่าคุกกี้เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลที่ใชโดยเว็บไซต์นี้ก็ตาม อย่างไรก็ดียังมีการใช้พื้นที่การเก็บข้อมูลระยะยาวหรือเรียกว่า Local  Storage ของระบบ Browser เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของคุกกี้อีกด้วย ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้มีผลบังคับต่อการเก็บข้อมูลระยะยาวดังกล่าวด้วย

ถาม– วัตถุประสงค์หลักในการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้คืออะไร

ตอบ– คุกกี้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายที่ดูแลบริการจัดการโดยแอดมิน และวัตถุประสงค์หลักของคุกกี้ของบริษัทผู้ขาย คือ เพื่อทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าภาษาที่ใช้ของคุณในระหว่างที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ในปัจจุบันและเมื่อคุณเข้าใช้บริการท่องเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายสินค้าต่อไปในอนาคตด้วย ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้จะช่วยให้บริษัทผู้ขายสินค้าสามารถพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การประเมินจำนวนปริมาณและรูปแบบการใช้ของคุณผู้ใช้บริการ เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้ความเหมาะสมต่อความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้นและยังทำให้การสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย และในบางกรณีหากบริษัทผู้ขายสินค้าหรือแอดมินได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทอาจใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งจะช่วยให้บริษัท/แอดมิน สามารถแสดงโฆษณาไม่ว่าจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายเองหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือโดยวิธีการอันใดให้กับคุณผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงตามความต้องการที่จะทราบของคุณผู้ใช้บริการและไม่เป็นการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของการใช้บริการท่องเว็บไซต์ของคุณผู้ใช้นั้นเอง

ถาม- จะไม่มีการนำคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายไปใช้ในเรื่องใดบ้าง

ตอบ- คุกกี้ที่บริษัทผู้ขาย/แอดมิน นำมาใช้ประมวลผลนั้น บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล รหัสผ่านหรือพาสเวิด (Password) หรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณผู้เข้าใช้บริการแต่อย่างใด

ถาม- ใครบางที่สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคุกกี้ได้บ้าง

ตอบ- บริษัทผู้ขาย/แอดมินจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ยกเว้นในกรณีของคุกกี้ของบุคคลภายนอก (third-party cookies) ซึ่งจะมีการใช้และถูกจัดการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อให้การบริการบางอย่างตามคำขอของฝ่ายบริษัทผู้ขาย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทผู้ขายและทำให้การใช้บริการท่องเว็บไซต์ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ส่วนบริการหลักที่มีการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติ การเข้าถึงเว็บไซต์ ระยะเวลาการใช้เว็บไซต์ และเพื่อรับประกันธุรกรรมการชำระเงินที่มีการดำเนินการโดยสถาบันการเงินชั้นนำหรือบริษัทรับจัดการชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อถือได้

ถาม- ผู้ใช้บริการสามารถเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ได้หรือไม่

ตอบ- หากคุณผู้ใช้ประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนหน้าเว็บไซต์นี้ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยได้มีการพิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ ของคุกกี้ที่ระบุไว้แล้ว และหากคุณผู้ใช้ต้องปิดการใช้คุกกี้ใน Browser ของคุณเองและลบคุกกี้เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Browser ของคุณนั้น คุณก็สามารถใช้วิธีการนี้เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ด้วยตนเองได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตามที่คุณเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์นี้ได้

ถาม- ผู้ใช้บริการสามารถปิดและป้องกันการใช้คุกกี้ได้หรือไม่

ตอบ- ผู้ใช้บริการสามารถจำกัด ปฏิเสธ กีดกัน หรือ ลบคุกกี้ออกจากเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยใช้การเปลี่ยนการตั้งค่าของ Browser ของคุณผู้ใช้บริการเอง โดยจะมีขั้นตอนที่คล้ายกัน แม้ว่าการตั้งค่าในแต่ละ Browser จะแตกต่างกันก็ตาม แต่คุกกี้มักจะมีการตั้งค่าในเมนู “ตัวเลือก” หรือ “Preferences” หรือ “เครื่องมือ” หรือ “Tools” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ใน Browser ของคุณผู้ใช้นั้น ซึ่งโปรดดูที่เมนู “ความช่วยเหลือ” หรือ “Help” ใน Browser ของคุณ

Exchanges & Returns

How long do I have to make an exchange or return?

All exchanges or returns must be made within 7 days after receiving products. St. James and Trend reserves the right to reject returns sent beyond the return period limit, or items which are not in the same condition as received.

How to make an exchange or return?

 • At St. James & Trend store
 • From your home

Can I exchange or return any product?

Yes, as long as it has labels on it and in a perfect condition, none used. Please keep in mind that all exchanges is free for the first time, following exchanges wll be charged 90 THB per item. St. James and Trend reserve the right to reject reutnrs sent beyond the return period limit, or items which are not in the same condition as received.

What happen if I exchange or return a used product without labels?

St. James and Trend reserve the right to reject such exchanges and returns and will not ship back products. You can pick up an item at our headquarter. 

Composition and Care

Category: Bag and Bag Parts

 1. 100% Leather / Do not wash, Do not bleach, Do not iron, Do not dry clean, Do not tumble dry
 2. Polyurethane / Do not wash, Do not bleach, Do not iron, Do not dry clean, Do not tumble dry
 3. Satin / Do not wash, Do not bleach, Do not iron, Do not dry clean, Do not tumble dry
 4. Nano / Do not wash, Do not bleach, Do not iron, Do not dry clean, Do not tumble dry
 5. Canvas / Do not wash, Do not bleach, Do not iron, Do not dry clean, Do not tumble dry
 6. Nylon / Do not wash, Do not bleach, Do not iron, Do not dry clean, Do not tumble dry

Category: Shoes (leather and Polyurethane)

 1. Do not wash
 2. Do not submerge in water
 3. Do not bleach
 4. SUEDE/ NOBUCK LEATHER – Clean with a soft brush or a hard sponge
 5. LEATHER/ PATENT LEATHER/ ANTIC LEATHER – Wipe with a dry cotton cloth
 6. LEATHER – Uncolored waxes or creams can be used
 7. Do not iron
 8. Do not dry clean.
 9. SUEDE/ NOBUCK LEATHER – Can be protected with treatment sprays or anti-dust sprays
 10. Do not tumble dry